Закон за органско производство

Законот уредува производство, подготовка, преработка, доработка, складирање, транспорт, дистрибуција, рекламирање, продажба, означување и контрола на органските производи. Превземи

 Правилници кои произлегуваат од Законот за органско производство

 • Правилник за овластување на сертификациски тела и лаборатории Превземи
 • Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во огранското земјоделско производство Превземи
 • Правилник за постапките за производство на органски преработена храна Превземи
 • Правилник за правила и постапки во растителното органско производство Превземи
 • Правилник за правила и постапувања во пчеларството Превземи
 • Правилник за формата и содржината на годишниот извештај Превземи, Образец 1, Образец 2
 • Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за огрански семенски и саден материјал Превземи
 • Правилник за формата и содржината на потврдата, начинот на нејзиното издавање, како и постапката за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи Превземи, Прилог за потврда
 • Правилник за формата, содржината и бојата на националната ознака за органски производ и националната ознака за производ во преод Превземи, Прилог 1 и 2, Прилог 3 и 4, Прилог национални ознаки во CorelDRAW формат (погодни за печатење)
 • Правилник за постапките за одгледување, минимум површините за сместување на различни видови животни и максимален број на животни по хектар Превземи, Прилог 1, Прилог 2

 Листи кои произлегуваат од Законот за органско производство

 • Листа на додатоци во добиточната храна и други материи кои се користат во исхраната на животните Превземи
 • Листа на ѓубриња и средства за подобрување на својствата на почвата Превземи
 • Листа на крмни суровини Превземи
 • Листа на производи за заштита на растенијата Превземи
 • Листа на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски преработена храна Превземи
 • Листа на состојки кои не биле произведени според принципите на органското земјоделство Превземи
 • Листа на средства за чистење и дезинфекција Превземи

Национален план за органско производство за периодот 2013 -2020 година

Националниот план за органско производство за периодот 2013 – 2020 година е инструментот којшто обезбедува основа за по натамошен развој на органското производство во Република Македонија. Воедно во Националниот план одредени се насоките,  активностите и мерките, односно политиките кои ќе ги спроведува МЗШВ за периодот 2013 - 2020 за идниот развој на органското производство во Република Македонија, а претставува и основа за планирање и реализацијата на финансиската поддршка во овој сектор. Превземи